החברה העירונית ראשון לציון, תרבות, ספורט, נופש - עמוד הבית

החברה העירונית ראשל"צ לתרבות, ספורט ונופש בע"מ
חיפוש חוגים
דלג על חיפוש חוגים
הרשמה בקליק ראשון
לנוחיותך, ניתן לחפש את המסגרת המבוקשת על פי שם הצהרון / שם הגן / שם בית הספר / חוג
לוח אירועים
דלג על לוח אירועים
לוח אירועים

מכרז להקמת והפעלת בית קפה / מסעדה במתחם "גן בעברית"

החברה העירונית ראשון לציון לתרבות, ספורט ונופש בע"מ (להלן: "החברה העירונית") מזמינה בזאת הצעות להקמת והפעלת בית קפה / מסעדה במתחם "גן בעברית" בעיר ראשון לציון, בהתאם לתנאים המפורטים במסמכי המכרז.

בנוסף לבית הקפה / המסעדה, יפעיל הזוכה קיוסק במתחם.

תקופת ההתקשרות תהיה לשמונה שנים, עם זכות ברירה לחברה העירונית להאריך את תקופת ההתקשרות בארבע שנים נוספת, עד לשתים עשרה שנים במצטבר.

רשאי להשתתף במכרז משתתף העומד בכל התנאים הבאים (נוסח מלא מופיע במסמכי המכרז):

1.      המשתתף הוא בעל ותק וניסיון מוכח של חמש שנים במהלך חמש השנים שקדמו למועד הגשת הצעתו במכרז, בניהול עסק בתחום המזון וההסעדה, במסגרתו הפעיל המשתתף בית קפה או מסעדה.

לעניין סעיף קטן זה:

בית קפה / מסעדה   בית אוכל אשר מכיל מקומות ישיבה קבועים שמסגרתו מוכנים ונמכרים משקאות חמים, כריכים, מרקים ותבשילים שונים בהתאם להזמנת הלקוח. לא יילקח בחשבון לצורך העמידה בסעיף זה בית אוכל, כגון: מזנון או קפיטריה, בהם נעשה שימוש רק בכלי הגשה חד פעמיים או שנעשה שימוש בפס הגשה כאשר ללקוח מוצעות רק מנות מהמבחר המוצג.

משתתף ייחשב כעונה על דרישות סעיף זה, גם במקרים הבאים:

             א.         המשתתף הוא תאגיד אשר אחד ממנהליו או שבעל מניות, המחזיק לכל הפחות 30% ממניות התאגיד, עונה על דרישות סעיף זה.

              ב.          המשתתף הוא יחיד אשר היה מנהל או החזיק לכל הפחות ב-30% ממניות בתאגיד, העונה על דרישות סעיף זה.

              ג.          המשתתף הוא התאגדות של מספר תאגידים, שלפחות אחד מהם עונה על דרישות סעיף זה.

2.      המשתתף הוא בעל מחזור כספי של 5,000,000 ₪ (חמישה מיליון שקלים חדשים), כולל מע"מ, לכל הפחות, בכל אחת מן השנים 2012, 2013 ו-2014.

3.      המשתתף יצרף להצעתו אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 מאת פקיד שומה אזורי או רו"ח מוסמך.

4.      המשתתף יצרף להצעתו אישור תקף לניכוי מס במקור.

5.      המשתתף יצרף להצעתו העתק של תעודת עוסק מורשה בתוקף.

6.      המשתתף יצרף להצעתו תצהיר בדבר שמירת זכויות עובדים.

7.      המשתתף יצרף להצעתו תצהיר על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 בדבר העדר הרשעות על פי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987 ועל פי חוק עובדים זרים, התשנ"א-1991.

8.      המשתתף יצרף להצעתו תצהיר בדבר התחייבות לפעול בהתאם להוראות החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א-2001.

9.      המשתתף יצרף להצעתו אישור ממינהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה כי לא הוטלו על המשתתף, או בעל זיקה אליו, עיצומים כספיים בשל יותר משש הפרות של חוקי עבודה במהלך שלוש השנים שקדמו להגשת ההצעה במכרז.

10.   תצהיר לעניין התחייבות המשתתף לעמידה בתנאי חוק מניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א-2001.

11.   המשתתף יצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית על סך של 60,000 ₪ (שישים אלף שקלים חדשים) לפקודת החברה העירונית ושתהיה בתוקף עד ליום 25.2.2016.

12.   המשתתף השתתף בכנס המציעים.

13.   המשתתף רכש את מסמכי המכרז.

את מסמכי המכרז והמסמכים הנלווים אליהם, לרבות נוסח החוזה עליו יידרש הזוכה לחתום, ניתן יהיה לרכוש במשרדי החברה העירונית ברחוב תרמ"ב 7 ראשון לציון, קומה 1, החל מיום 25.10.2015, בימים א' - ה' בין השעות 10:00 עד 16:00, תמורת תשלום בסך 1,000 ₪ (אלף שקלים חדשים) שלא יוחזר; התשלום יבוצע באמצעות המחאה לפקודת "החברה העירונית ראשון לציון לתרבות, ספורט ונופש בע"מ" שמועד פירעונה הוא יום רכישת מסמכי המכרז;

ניתן לעיין במסמכי המכרז, קודם לרכישתם, במשרדי החברה העירונית ברחוב תרמ"ב 7 ראשון לציון, קומה 1, בימים א' – ה' בין השעות 10:00 עד 16:00.

כנס מציעים במכרז ייערך ביום 10.11.2015 בשעה 12:00 במתחם "גן בעברית", ברחוב חנה ומיכאל לוין בראשון לציון. מובהר בזאת כי השתתפות בכנס המציעים מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.

ניתן להפנות שאלות והבהרות עד ליום 17.11.2015 בשעה 12:00 בפקס': 03-9669842; על הפונה לציין בפנייתו את שמו, מס' המכרז, טלפון, מספר פקס' וכתובת דוא"ל. שאלות והבהרות שיועברו בכל אמצעי אחר לא ייענו; 

את ההצעה במכרז ואת כל מסמכי המכרז, על נספחיהם, כשהם חתומים על ידי המשתתף, יש להכניס למעטפה חלקה וסגורה כשעליה רשום "מכרז מס' 013/15" ולהפקידם באופן ידני בתיבת המכרזים שבמשרדי החברה העירונית ברחוב תרמ"ב 7 ראשון לציון, קומה 1, וזאת לא יאוחר מיום 25.11.2015 בשעה 15:30 בדיוק.

אין החברה העירונית מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה אחרת, והיא רשאית לבטל את המכרז, כולו או חלקו, או לדחותו מסיבות תקציביות, ארגוניות או מכל סיבה אחרת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

הוראות מסמכי המכרז גוברות על האמור במודעה זו.

מודעה זו מפורסמת גם בשפה הערבית ובאינטרנט. במקרה של סתירה בין נוסח המודעה בעברית לבין נוסח המודעה בערבית, יכריע הנוסח העברי. במקרה של סתירה בי נוסח המודעה בעיתון לבין נוסח המודעה באינטרנט, יכריע הנוסח שפורסם בעיתון.

 

                                                                                                                              בכבוד רב,

                                                                                                                             

אלי פולק, מנכ"ל

 

 

 

 

 

 

 

 

הצטרפו אלינו ברשתות החברתיות
Banners
דלג על Banners
עבור לתוכן העמוד