החברה העירונית ראשון לציון, תרבות, ספורט, נופש - עמוד הבית

החברה העירונית ראשל"צ לתרבות, ספורט ונופש בע"מ
חיפוש חוגים
דלג על חיפוש חוגים
הרשמה בקליק ראשון
לנוחיותך, ניתן לחפש את המסגרת המבוקשת על פי שם הצהרון / שם הגן / שם בית הספר / חוג
לוח אירועים
דלג על לוח אירועים
לוח אירועים

הזמנה למתן הצעות להקמה והפעלת ירידים

"קול קורא" הזמנה למתן הצעות להקמה והפעלת ירידים באתרים שונים בערב יום העצמאות 2017

 

  1. החברה העירונית ראשון לציון לתרבות ספורט ונופש בע"מ (להלן "החברה העירונית") מעוניינת לקבל הצעות מחיר מיזמים בקשר להקמה והפעלה של ירידים בערב יום העצמאות 2017.

2.      הירידים  יפעלו במתחמים הבאים :

א.      פארק שיקמה – כ - 25 דוכנים .

ב.       גן הזיכרון (שכונת כרמים ) – כ35 דוכנים .

ג.        מתחם בימת רמת אליהו – כ- 10 דוכנים .

ד.       בימת שיכון המזרח – כ 15 דוכנים .

ה.      נווה חוף  – כ 5 דוכנים .

 

החברה תבהיר כי אינה מתחייבת לכמות הדוכנים המפורטת לעיל. כמות הדוכנים בכל יריד כפופה ומותנית לקבלת כל האישורים המתאימים והנדרשים עפ"י דין מכל רשות ו/או מוסד והיתכנות הנדסית ו/או אחרת.

 

3.      היזם יהיה אחראי, בין היתר, לכל הפעולות וההתחייבויות המפורטות להלן:

א.      גיוס מפעילי דוכנים ביריד כאשר ייעודו של כל דוכן והמפעיל שלו יאושרו ע"י נציג החברה העירונית מראש ובכתב.

ב.         באחריות היזם הכנת תשתיות ליריד הכוללות : דוכנים העומדים בדרישות הבטיחות והמשטרה וכל גוף ו/או רשות אחרת.

ג.          קבלת רישוי מלא ליריד ולדוכנים הכולל, בין היתר, תוכניות מאושרות ובדיקות ביצוע הנושאים : בטיחות , משרד הבריאות , וכל  הדרוש לרישוי ע"פ  חוק . עלות הוצאת כל הרישיונות יחולו על היזם בלבד.  

ד.         חל איסור על שימוש בגז ו/או אש גלויה.

ה.         חל איסור על מכירת משקאות אלכוהוליים.

ו.          דוכני המכירה יכללו מזון מהיר ושתייה (מאושר משרד הבריאות), ומשחקי יום העצמאות (בכפוף לקבלת כל האישורים ממכון התקנים והתמ"ס בלבד). 

  1. להלן הדרישות ופירוט תנאי הסף מהזכיינים לשם הגשת הצעות :

5.1   היזם היינו בעל ניסיון מוכח של שלוש שנים לפחות בהקמה ובהפעלה של ירידים.

5.2  היזם הינו בעל תעודת עוסק מורשה בתוקף כדין.

5.3  היזם יציג ביטוח צד ג' בו תהיה העירייה והחברה העירונית כמוטבים נוספים על סך 1,000,000 ₪ .

  1. היזם אשר יזכה בהפעלת יריד בערב יום העצמאות 2017 יידרש לחתום על חוזה הפעלת יריד לערב יום העצמאות..

6.   היזם אשר יזכה בהפעלת יריד בערב יום העצמאות יידרש להמציא ערבות בנקאית אוטונומית (להלן: "הערבות") על סך של 20,000 ש"ח לפקודת החברה העירונית לתרבות ספורט ונופש בע"מ, להבטחת עמידתו בתנאי ההתקשרות הערבות תהיה בתוקף עד ליום ________1/7/17. 

  1. על המשתתף לצרף להצעתו את כל האישורים ו/או המסמכים הנדרשים להוכחת עמידותו בתנאים המקדמיים כנדרש לעיל.
  2. את כל המסמכים המעידים על עמידת היזם בתנאי הסף וטופס ההצעה יש להכניס למעטפה סגורה אשר תימסר עד ליום _16/2/17 בשעה 15:30 (להלן:"היום הקובע") למשרדי החברה העירונית, רח' תרמ"ב 7 ראשון לציון. טופס הגשת הצעת מחיר אפשר לקבל לאחר פניה במייל : sivan@HIRONIT.co.il
  3. פרטים נוספים ניתן לקבל בחברה העירונית - הרשות להפקות טל': 03-9650063 שלוחה 140. או בפניה במייל sivan@HIRONIT.co.il
  4. אין החברה העירונית מתחייבת לקבל את ההצעה  הגבוהה ביותר או הצעה כלשהי, כמו כן, שומרת לעצמה החברה העירונית את הזכות לנהל מו"מ עם המציעים שהצעותיהם תימצאנה מתאימות. החברה העירונית שומרת לעצמה גם את הזכות לבחור יזם אחד או מספר יזמים אשר יצוותו לאתר אחד בלבד או יותר הכל בהתאם לשיקול דעתה של החברה העירונית.

 

בברכה

החברה העירונית ראשון לציון לתרבות ספורט ונופש בע"מ

 

 

 

 

 

 

הצטרפו אלינו ברשתות החברתיות
Banners
דלג על Banners
עבור לתוכן העמוד