החברה העירונית ראשון לציון, תרבות, ספורט, נופש - עמוד הבית

החברה העירונית ראשל"צ לתרבות, ספורט ונופש בע"מ

קול קורא למתן שירותי תוכן, ניהול והפקה לאירוע ט"ו באב

 


הזמנה להשתפות ב"קול קורא" 002/17

הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי תוכן, ניהול והפקת לאירוע ט"ו באב בראשון לציון

1. החברה העירונית ראשון לציון לתרבות ספורט ונופש בע"מ (להלן: "החברה העירונית") מזמינה בזאת חברות הפקה להגיש הצעות עבור מתן שירותי ניהול וביצוע של אירוע ייחודי לט"ו באב, יום יסודה של העיר ראשון לציון, במוקד פתוח ללא תשלום לקהל הרחב באוגוסט 2017.

2. להלן התנאים המקדמיים להשתתפות "קול קורא":

2.1. המציע הינו בעל ניסיון בהפקת אירועים המוניים בסדר גודל של לפחות 5,000  משתתפים ו/או צופים לאירוע בודד בשנת 2014 ו/או בשנת 2015.

2.2. על המציע להיות בעל ניסיון מוכח של חמש שנים לפחות בניהול הפקות ואירועים.

2.3. למציע ניסיון מוכח בהזמנת שירותים מספקי משנה בדרך של פרסום מכרזים פומביים ו/או הצעות מחיר או בכל דרך אחרת המאפשרות תחרות בין מציעים בתנאים שוויוניים ומוגדרים מראש.

2.4 המציע הינו בעל כושר ואיתנות פיננסית המסוגלים לעמוד בהתחייבויות ובהוצאות הכרוכות בביצוע ה"קול קורא" והאירוע, והציג אישור מטעם רו"ח על מחזור עסקים שנתי בהיקף של 3,000,000 (שלושה מיליון) ש"ח כולל מע"מ לפחות, בכל אחת מן השנים 2014,2015,2016.

2.5 המציע הינו בעל אישור תקף על ניהול פנקסים כדין (או אישור שהוא פטור מלנהלם)
מאת פקיד השומה האזורי או רו"ח מוסמך וכן אישור על ניכוי מס במקור.

2.6 המציע הינו בעל תעודת היתר לעסוק עם גופים ציבוריים מאת שלטונות מע"מ.

2.7 המציע הינו בעל רישיון עוסק מורשה בתוקף כדין.

2.8 במידה והמציע מעסיק עובדים, מי שמנהל תיק ניכויים לעובדיו, ומשלם עבורם את כל התנאים הסוציאליים.

2.9 על המציע לנהל ספרי חשבונות כנדרש ע"פ חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו
1976.

3. על המציע להגיש תקציר רעיוני לאירוע רב שנתי בשימת דגש על ציון יום הולדתה של העיר וכולל הערכת תקציב– עד לתקציב של 600,000 ₪ כולל מע"מ.

4. על המשתתף לצרף את כל האישורים ו/או המסמכים הנדרשים להוכחת עמידותו בתנאים המקדמיים כנדרש לעיל.

5. פרטים נוספים ניתן לקבל בחברה העירונית – הרשות להפקות ומורשת בטל': 03-9650063  וזאת עד ליום 18.04.2017 .

6. את כל ההצעות יש להכניס למעטפה סגורה אשר תימסר יחד עם מסמכי ה"קול קורא", את המעטפה הסגורה יש להגיש עד ליום 23.04.2017 בשעה 12:00 (להלן: "היום הקובע") למשרדי החברה העירונית, רח' תרמ"ב 7 ראשון לציון.

7. ההצעות אשר תמצאנה ראויות יוצגו בפני ועדת ההיגוי של החברה העירונית.

8. אין החברה העירונית מתחייבת לקבל הצעה כלשהי ותהא רשאית לבטל את ה"קול קורא", כולו או חלקו, או לדחותו מסיבות תקציביות, ארגוניות או מכל סיבה אחרת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

9. אין החברה העירונית מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי ותהא רשאית לבטל את "הקול קורא" כולו או חלקו מסיבות תקציביות, ארגוניות או מכל סיבה אחרת על פי שיקול דעתה הבלעדית. כמו כן, שומרת לעצמה החברה העירונית את הזכות לנהל מו"מ עם המציעים שהצעותיהם תימצאנה מתאימות.

10. החברה שומרת את הזכות להתקשרות לשנה אחת עם אפשרות להארכה לשנה נוספת עד שלוש שנים נוספות והכל עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.

11. אין בהזמנה זו בכדי לחייב את החברה העירונית להתקשר עם אחד המציעים, והחברה העירונית שומרת לעצמה את הזכות לסרב לכל הצעת הפקה שתוגש ואף לא לקבל כל הצעה.

אלי פולק, מנכ"ל
החברה  העירונית ראשון לציון לתרבות ספורט ונופש בע"מ

הצטרפו אלינו ברשתות החברתיות
Banners
דלג על Banners
עבור לתוכן העמוד