החברה העירונית ראשון לציון, תרבות, ספורט, נופש - עמוד הבית

החברה העירונית ראשל"צ לתרבות, ספורט ונופש בע"מ
חיפוש חוגים
דלג על חיפוש חוגים
הרשמה בקליק ראשון
לנוחיותך, ניתן לחפש את המסגרת המבוקשת על פי שם הצהרון / שם הגן / שם בית הספר / חוג
לוח אירועים
דלג על לוח אירועים
לוח אירועים

קול קורא למתן שירותי תוכן, ניהול והפקת לפסטיבל הומור ע"ש ספי ריבלין

 

  1. החברה העירונית ראשון לציון לתרבות ספורט ונופש בע"מ (להלן: "החברה העירונית") מזמינה בזאת חברות הפקה להגיש הצעות עבור מתן שירותי תוכן וניהול אומנותי לפסטיבל הומור ע"ש ספי ריבלין שיערך באולמות שבהיכל התרבות ראשון לציון, ובשני מוקדים פתוחים במהלך חג הפורים.
  2. להלן התנאים המקדמיים להשתתפות ב"קול קורא":

2.1. המציע הינו בעל ניסיון בהפקת אירועים המוניים בסדר גודל של לפחות 5,000  משתתפים ו/או צופים לאירוע בודד בשנת 2015 ו/או בשנת 2016.

2.2. המציע הינו בעל ניסיון בהפקת אירוע בודד בעלות כוללת של לפחות 1,000,000 ₪כולל מע"מ בשנת 2015 ו/או בשנת 2016.

2.3. על המציע לנהל ספרי חשבונות כנדרש ע"פ חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו 1976 .

2.4.  על המציע להיות בעל ניסיון מוכח של חמש שנים לפחות בניהול הפקות ואירועים.

2.5. למציע ניסיון בהפקה של 30 אירועים בחמש שנים אחרונות (אירועים לקהלי יעד מסוגים שונים בעלי תכנים מגוונים וכו') ובהיקף תקציבי כולל של 15 מיליון לכל הפחות. מתוכם לפחות 5 אירועים המוניים (מעל 3,000 איש כל אירוע)

2.6. למציע ניסיון מוכח בהזמנת שירותים מספקי משנה בדרך של פרסום מכרזים פומביים ו/או הצעות מחיר ו/או בכל דרך אחרת המאפשרות תחרות בין מציעים בתנאים שוויוניים ומוגדרים מראש.

2.7. המציע הינו בעל אישור תקף על ניהול פנקסים כדין (או אישור שהוא פטור מלנהלם) מאת פקיד השומה האזורי או רו"ח מוסמך וכן אישור על ניכוי מס במקור.

2.8. המציע הינו בעל תעודת היתר לעסוק עם גופים ציבוריים מאת שלטונות מע"מ.

2.9.  המציע הינו בעל רישיון עוסק מורשה בתוקף כדין.

2.10. במידה והמציע מעסיק עובדים, מי שמנהל תיק ניכויים לעובדיו, ומשלם עבורם את   כל התנאים הסוציאליים.

2.11 תנאי סף לבחירת הזוכה ב"קול קורא" זה יהא קבלת אישורה והסכמתה של משפחת ריבלין לבחירת המציע להפקת פסטיבל ההומור ע"ש ספי ריבלין ולשת"פ עמו.

  1. על המציע להגיש בריף רעיוני לאירועים כולל הערכת תקציב עד סך של 800,000 ₪ כולל מע"מ  (כולל הכנסות מכרטיסים וספונסרים ).
  2. תקופת ההתקשרות תהיה לשנה אחת, עם זכות ברירה לחברה העירונית להאריך את תקופת ההתקשרות בשלוש תקופות אופציה נוספות בנות שנה עד לארבע שנים במצטבר והכל עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של החברה העירונית.
  3. הזכיין אשר ייבחר ע"י החברה העירונית יידרש לחתום על הסכם מתאים.
  4. פרטים נוספים ניתן לקבל בחברה העירונית – אגף תרבות בטל': 03-9484822  או במייל tali@hironit.co.il וזאת עד ליום 15.10.2017 .
  5. על המשתתף לצרף את כל האישורים ו/או המסמכים הנדרשים להוכחת עמידתו בתנאים המקדמיים כנדרש לעיל.
  6. את כל ההצעות יש להכניס למעטפה סגורה. את המעטפה הסגורה יש להגישה עד ליום 24.10.2017 בשעה 15:00 (להלן: "היום הקובע") למשרדי החברה העירונית, רח' תרמ"ב 7 ראשון לציון.
  7. ההצעות אשר תמצאנה ראויות יוצגו בפני ועדת ההיגוי של החברה העירונית.

10.   החברה העירונית תהיה רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה לעומת מהות "הקול קורא" ותנאיו או בשל היעדר התייחסות מספיקה לפרט מפרטי "הקול קורא"  אשר מונע מהחברה העירונית להעריך את ההצעה כדבעי.

11.   החברה העירונית תהיה רשאית, גם לאחר המועד האחרון להגשת הצעות ב"קול קורא" או לאחר פתיחת המעטפות, לדרוש מהמשתתף להשלים לידיה פרטים, מסמכים או הבהרות (להלן: "הפרטים הנוספים") לשביעות רצונה של החברה העירונית המלאה, כדי לבחון את המשתתף, ניסיונו, חוסנו הכלכלי, הצעתו ב"קול קורא" או תוכנה, או לכל מטרה האחרת הנוגעת ל"קול קורא", והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

12.   אין בהזמנה זו בכדי לחייב את החברה העירונית לתקשר עם אחד המציעים, והחברה העירונית שומרת לעצמה את הזכות לסרב לכל הצעת הפקה שתוגש ואף לא לקבל כל הצעה.

  1. אין החברה העירונית מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי ותהא רשאית לבטל את "הקול קורא" כולו או חלקו מסיבות תקציביות, ארגוניות או מכל סיבה אחרת על פי שיקול דעתה הבלעדית. כמו כן, שומרת לעצמה החברה העירונית את הזכות לנהל מו"מ עם המציעים שהצעותיהם תימצאנה מתאימות.

 

אלי פולק, מנכ"ל

החברה  העירונית ראשון לציון לתרבות ספורט ונופש בע"מהצטרפו אלינו ברשתות החברתיות
Banners
דלג על Banners
עבור לתוכן העמוד