החברה העירונית ראשון לציון, תרבות, ספורט, נופש - עמוד הבית

החברה העירונית ראשל"צ לתרבות, ספורט ונופש בע"מ
חיפוש חוגים
דלג על חיפוש חוגים
הרשמה בקליק ראשון
לנוחיותך, ניתן לחפש את המסגרת המבוקשת על פי שם הצהרון / שם הגן / שם בית הספר / חוג
לוח אירועים
דלג על לוח אירועים
לוח אירועים

קול קורא להפעלת מופע זיקוקים ביום עצמאות

 

הזמנה להשתפות ב"קול קורא" 009/17

הזמנה לקבלת הצעות להפעלת מופעי זיקוקים ערב יום העצמאות 2018

1.       לקראת אירועי יום העצמאות ה – 70 למדינת ישראל אשר יערכו בתאריך 18/4/18 מזמינה בזאת החברה העירונית ראשון לציון לתרבות ספורט ונופש בע"מ (להלן: "החברה העירונית") חברות להגיש הצעות להפעלת מופעי זיקוקים באתרים המפורטים להלן בראשון לציון. 

2.       המופעים יערכו בשבעה מוקדים שונים ברחבי העיר במועד אחיד או בדרוג עפ"י הנחיות החברה העירונית כדלקמן:

 

 א. מרכז העיר:מגג בניין העירייה. משך המופע כ 10 דקות , פגזים עד 65 מ"מ ,המופע יכלול לפחות :

1) כ- 600 פגזים בקוטר 65 מ"מ

2) כ – 1500פגזים בקטרים 30-38 מ"מ חמישה סוגים לפחות.

3) כ – 1000פצצונות 25 מ"מ ארבע סוגים לפחות.

 

ב. פארק שקמה משך המופע כ-10 דקות פגזים עד 75 מ"מ. המופעיכלוללפחות :

1) כ - 400 פגזים 75 מ"מ

2) כ – 600 פגזים 65 מ"מ

3) כ – 1000 פגזים 30-40 מ"מ מארבעה סוגים לפחות.

4) כ – 200 פצצונות 25 מ"מ מארבעה סוגים לפחות.

 

ג. שכון המזרח, הרובע, נווה חוף, רמת אליהו, פארק הזיכרון. בכל אחד מהמוקדים הנ"ל

משך המופע כ-10 דקות פגזים עד 38 מ"מ.

1) כ – 1800 פגזים 30-38 מ"מ בארבעה סוגים לפחות  לכל מוקד הפעלה .

2) כ – 200 פצצונות 25 מ"מ מארבעה סוגים לפחות לכלמוקדהפעלה .

 

  1. המפעיל יהא אחראי, בין היתר:

3.1   לתאם את כל האישורים הנדרשים ע"פ חוק ועפ"י תנאי המשטרה.

3.2   באחריות  המפעיל גיוס מפעילים לכל אתר בעלי רישיון ע"פ חוק.

3.3   באחריות המפעיל אספקה של ציוד נילווה ע"פ הנדרש (שקי חול, משקולות, מטפים וכ"ו) כולל פינוי השטח וניקיונו לאחר המופע.

 

4         להלן התנאים המקדמיים להשתתפות ב"קול קורא":

4.1   אישור מפעיל זיקוקים מטעם משרד העבודה.

4.2   אישור על ניסיון הפעלת זיקוקים בערב יום העצמאות בעיר גדולה (מעל 150.000 תושבים). בהיקף כספי של 100,000₪ לפחות.

4.3   על המציע לנהל ספרי חשבונות כנדרש ע"פ חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-

1976.

4.4   המציע הינו בעל אישור תקף על ניהול פנקסים כדין (או אישור שהוא פטור מלנהלם)

מאת פקיד השומה האזורי או רו"ח מוסמך וכן אישור על ניכוי מס במקור.

4.5   המציע הינו בעל תעודת היתר לעסוק עם גופים ציבוריים מאת שלטונות מע"מ.

4.6   המציע הינו בעל רישיון עוסק מורשה בתוקף כדין.

5         הזכיין אשר ייבחר ע"י החברה העירונית יידרש לחתום על הסכם מתאים וכן להפקיד ערבות בנקאית כדין בסך של 10,000₪ לפקודת החברה העירונית לתרבות ספורט ונופש בע"מ להבטחת עמידתו וקיום כלל מחויבויותיו תחת ההסכם.

6         הזכיין אשר ייבחר ע"י החברה העירונית יידרש להציג אישור ביטוח חתום על ידי חברת ביטוח מטעמו המורשית בישראל, בנוסח המצורף למסמך זה,המסומן כנספח "א",ואשר יצורף להסכם מול הזכיין.

7         פרטים נוספים ניתן לקבל אצל מיכל שם טובבטלפון: 03-9650063 שלוחה 140 וזאת עד ליום 07.01.2018.

8         על המציע לצרף את כל האישורים ו/או המסמכים הנדרשים להוכחת עמידתו בתנאים המקדמיים כנדרש לעיל.

9         המשתתף יצרף להצעתו, בין היתר, את התמורה הכספית המוצעת לכל מתחם ומתחם בנפרד  הכוללת את סוגי פגזים ארץ יצור שם המפעל.

10     את כל ההצעות יש להכניס למעטפה סגורה. את המעטפה הסגורה יש להגישה עד ליום  15.01.2018 בשעה 15:00(להלן: "היום הקובע") למשרדי החברה העירונית, רח' תרמ"ב 7 ראשון לציון.

11     ההצעות אשר תמצאנה ראויות יוצגו בפני ועדת ההיגוי של החברה העירונית.

12     אין בהזמנה זו בכדי לחייב את החברה העירונית לתקשר עם אחד המציעים, והחברה העירונית שומרת לעצמה את הזכות לסרב לכל הצעת הפקה שתוגש ואף לא לקבל כל הצעה.

13     החברה העירונית שומרת את הזכות לבחור מספר מפעילים לעריכת מופעי הזיקוקים, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי לרבות ביחס לחלוקת המפעילים לכל אחד מהאתרים המפורטים לעיל.

14     אין החברה העירונית מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי ותהא רשאית לבטל את "הקול קורא" כולו או חלקו מסיבות תקציביות, ארגוניות או מכל סיבה אחרת על פי שיקול דעתה הבלעדית. כמו כן, שומרת לעצמה החברה העירונית את הזכות לנהל מו"מ עם המציעים שהצעותיהם תימצאנה מתאימות.

 

אלי פולק, מנכ"ל

החברה  העירונית ראשון לציון

לתרבות ספורט ונופש בע"מ

 

 

 

 

 

 

 

נספח "א"

 

אישור על קיום ביטוחים

לכבוד

החברה העירונית ראשון לציון לתרבות ספורט ונופש בע"מ

תרמ"ב 7 , ראשון לציון

(להלן - "החברה העירונית")

 

א.ג.נ.,

 

הנדון:   אישור על קיום ביטוחים של_____________________(להלן "הספק") בגין מתן שירותי הקמה פירוק ו/או הפעלת זיקוקים ומערכותיהם ומתן שירותים נלווים בקשר עם הסכם _____ (להלן: "השירותים")

 

אנו הח"מ ____________________ חברה לביטוח בע"מ מצהירים בזאת כדלהלן:

 

1.    אנו ערכנו לספקו/או כללנו בפוליסות קיימות את הביטוחים בקשר עם בצוע השירותים ו/או העבודות , כמפורט להלן:

 

א.   ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור (ביטוח צד שלישי) (פוליסה מספר__________________ )

 

גבול אחריות: תובע, מקרה ותקופת ביטוח

4,000,000₪

 

תאור כיסוי:

אחריותו של הספקעל פי דין בגין מעשה או מחדל של הספק ו/או של העובדים הנשלחים על ידו בגין כל הפועל בשמו ומטעמו של הספק, כתוצאה מהשירותים ו/או בקשר עם השירותים.

הרחבות נוספות

1.   הביטוח מורחב לכלול את החברה העירונית בגין ו/או בקשר עם מעשה או מחדל של הספק והפועלים מטעמו.

2.   כיסוי בגין תביעות תחלוף של המוסד לביטוח לאומי כלפי החברה העירונית.

3.   כיסוי בגין פריקה וטעינה ומכשירי הרמה.

4.   כיסוי בגין עבודות הקמה ופירוק.

5.   חריג אחריות מקצועית לא יחול נזקים שיגרמו בקשר לשירותים.

6.   רכוש החברה העירונית יחשב לרכוש צד ג'.

השתתפות עצמית:

אינה עולה על 40,000 ₪ לכל מקרה ביטוח

 

ב.    ביטוח חבות מעבידים(פוליסה מספר _________________ )

 

גבול אחריות: תובע,

מקרה ותקופת ביטוח

6,000,000 ₪

20,000,000 ₪

תאור כיסוי:

 

אחריות על פי כל דין בגין תאונות עבודה ומחלות מקצוע שנגרמולעובדי הספק, קבלני משנה ולכל המועסקים על ידי הספקבביצוע השירותים.

הרחבה נוספות:

הביטוח מורחב לשפות את החברה העירוניתהיה ותוטל עליה אחריות כמעביד לתאונות עבודה ומחלות מקצוע שנגרמו לעובדי הספק.

 

2.    תקופת הביטוח היא החל מ- ____________ ועד __________ (כולל).

 

3.    למטרות הפוליסות הנ"ל "המבוטח" בפוליסות יהיה הספק ו/או החברה העירונית, בקשר עם השירותים.

ה"חברה העירונית" למטרת אישור זה –החברה העירונית ראשון לציון לתרבות ספורט ונופש בע"מ ו/או עיריית ראשון לציון לרבות חברות בנות עובדים ומנהלים של הנ"ל.

 

4.    בכל הפוליסות הנזכרות נכללים הסעיפים הבאים:

א.   ביטול זכות השיבוב  ו/או התחלוף כלפי החברה העירונית, למעט כלפי מי שגרם לנזק במתכוון.

ב.    סעיף אחריות צולבת.

ג.     הביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ביוזמת הספק ו/או ביזמתנו ו/או לשנוי תנאיהן לרעה, אלא לאחר שנמסור לספקולחברה העירונית הודעה בכתב, במכתב רשום, 60 יום לפחות לפני מועד הביטול ו/או השינוי המבוקש.

ד.    היקף הכיסוי בפוליסות לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות "ביט" של קבוצת כלל ביטוח התקפות במועד התחלת הביטוח, חריג רשלנות רבתי ככל וקיים מבוטל .

 

5.    הספק לבדו אחראי לתשלום דמי הבטוח עבור כל הפוליסות  ולתשלום ההשתתפויות העצמיות הקבועות בהן.

 

6.    כל סעיף בפוליסות (אם יש כזה) המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי החברה העירונית וכלפי מבטחיה, ולגבי החברה העירונית הביטוח על פי הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני", המזכה את החברה העירונית במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו, ללא זכות השתתפות בביטוחי החברה העירונית מבלי שתהיה לנו זכות תביעה ממבטחי החברה העירונית להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף 59 לחוק חוזה הביטוח תשמ"א 1981. למען הסר ספק , אנו מוותרים על טענה של ביטוח כפל כלפי החברה העירונית וכלפי מבטחיה.

 

7.    הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש באישור זה ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לצמצם מהיקף הפוליסות המקוריות.

 

 

 

 

________________               ­­­______________________    ____________________

            תאריך                                      שמות החותמים                         חתימת המבטח

 

 

 

סוכן הביטוח:________________ כתובת ___________________טלפון _____________

 

 

הצטרפו אלינו ברשתות החברתיות
Banners
דלג על Banners
עבור לתוכן העמוד